Sporta un atpūtas kompleksa iekšējās kārtības noteikumi.


VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.       Apmeklētājs pirms Sporta un atpūtas kompleksa apmeklējuma rūpīgi iepazīstas  ar Peldbaseina un Atpūtas zonas, trenažieru zāles  iekšējās kārtības noteikumiem ( turpmāk tekstā Noteikumi) un uzturēšanās laikā tos jāievēro. Ar Atpūtas zonu šo Noteikumu ietvaros tiek saprastas telpas, kur atrodas Pirts.
2.       Iegādājoties vienreizējo ieejas biļeti vai abonementu ( kases čeku, apmaksāto rēķinu, līgumu),  apmeklētājs apliecina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem tos izprot un apņemas  ievērot.
3.       Noteikumi ir jāievēro visiem darbiniekiem, peldbaseina apmeklētājiem, neatkarīgi no vecuma un dzimuma.
4.       Grupu nodarbību treneri, noslēdzot līgumu par peldbaseina izmantošanu, apņemas ievērot iekšējās kārtības noteikumus. Ja pieaicinātie grupu apmeklētāji pārkāpj iekšējos kārtības noteikumus, trenerim, pirmās divas reizes tiek izteikts rakstisks aizrādījums. Konstatējot trešo pārkāpumu, tiek pārtraukts peldbaseina izmantošanas līgums. Treneris atbild par savu apmeklētāju uzvedību ģērbtuvēs, dušās un peldbaseinā. Beidzot nodarbību, treneris pārliecinās par kārtību baseinā, pirtī, ģērbtuvēs un dušās.
5.       Noteikumi ir izvietoti mājas lapā www.baseinsjugla.lv, informācijas stendā pie ieejas, peldbaseinā.
6.       Noteikumi jaunā redakcijā stājas spēkā 2018. gada 01. augustā. Sporta un atpūtas komplekss ir tiesīgs vienpusēji grozīt/papildināt šos Noteikumus, informējot par to apmeklētājus savā mājas lapā, informācijas stendos vismaz  2 ( divas ) nedēļas iepriekš.

Apmeklētāju datu apstrāde.

7.       Fizisko personu datu apstrādi Sporta un atpūtas komplekss veic saskaņā ar Normatīvajiem aktiem un tikai definētajiem mērķiem.

Darba laiks

8.       Peldbaseina darba laiks apmeklētājiem tiek noteikts visas nedēļas dienas, saskaņā ar Nodarbību grafiku.
9.       Apmeklētājiem peldbaseina apmeklējums uz brīvo peldēšanu  ir iespējams tikai pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot vai sūtot SMS uz tālruni: 25618821.
10.   Apmeklētājiem peldbaseina apmeklējums uz grupu nodarbībām ( ūdens aerobiku, peldētapmācību, zīdaiņu peldināšanu, aquabike, fizioterapiju) jāpiesaka zvanot grupu nodarbību trenerim.
11.   Par peldbaseina darba laika un cenrāža izmaiņām apmeklētājiem tiek paziņots vismaz 2 ( divas) nedēļas iepriekš. Izmaiņas tiek izvietotas pie ieejas peldbaseinā un publicētas mājas lapā: www.baseinsjugla.lv.
12.    Ja apmeklētājs nav iepazinies ar peldbaseina darba laika izmaiņām, Sporta un atpūtas komplekss atbildību nenes un maksa par iegādāto pakalpojumu netiek kompensēta.

Aizliegumi un pienākumi

13.   Sporta un atpūtas kompleksa darbiniekiem ,apmeklētājiem un nomniekiem un citiem telpu  lietotājiem aizliegts:
13.1. smēķēt, lietot alkoholiskos dzērienus, narkotikas;
13.2. piegružot Sporta un atpūtas kompleksa telpas;
13.3.bojāt Sporta un atpūtas kompleksa telpas, aprīkojumu, iekārtas un inventāru;
13.4.fotografēt, filmēt vai veikt audio ierakstus Sporta un atpūtas kompleksa telpās, tai skaitā peldbaseinā, pirts zonā, ģērbtuvēs, dušās, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Sporta un atpūtas kompleksa administrāciju;
14.   Aizliegts uzturēties peldbaseina un pirts zonas, trenažieru zāles telpās:
14.1. apmeklētājiem ar akūtiem saslimšanas simptomiem ( paaugstināta temperatūru, drudzis), konjunktivītu, ādas un/ vai citām lipīgām slimībām, vaļējām brūcēm/pārsējiem, kuri var apdraudēt citu apmeklētāju veselību;
14.2.apmeklētājiem bez ieejas biļetēm;
 14.3. ģērbtuvēs ierasties ne agrāk kā piecpadsmit minūtes pirms sava apmeklējuma laika sākuma;
15.   Sporta un atpūtas kompleksa apmeklētājs ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, fizisko sagatavotību, peldēt prasmi apmeklējuma, nodarbību, sacensību laikā.
16.     Par bērna veselības stāvokli un uzvedību apmeklējuma laikā un/ vai citās Sporta un atpūtas kompleksa telpās atbild bērna likumiskais pārstāvis, tai skaitā par Noteikumu ievērošanu.
17.   Apmeklētājs, kurš ignorē šos Noteikumus, darbinieku aizrādījumus, nodara kaitējumu savai veselībai, apdraud savu un/vai citu apmeklētāju veselību un dzīvību, cieš materiālus zaudējumus un/ vai nodara materiālus zaudējumus trešajai personai šo Noteikumu neievērošanas dēļ,  Sporta un atpūtas kompleksa administrācija atbildību nenes.
18.    Apmeklētājs, kurš neievēro šos Noteikumus, izvietotās brīdinājuma zīmes, uzrakstus, un Sporta un atpūtas kompleksa darbinieku aizrādījumus, tiek izraidīti no atpūtas un sporta kompleksa, nekompensējot samaksāto ieejas maksu.

Pakalpojuma izmantošanas vispārīgie noteikumi.

19.       Par skapīšos un ģērbtuvēs atstātajām mantām  administrācija atbildību neuzņemas. Vērtīgas lietas ( dokumentus, mobilos telefonus u.c. )apmeklētājs  var nodot baseina administratoram, vai nodarbību treneriem. Apmeklētājam aizejot, pirms ģērbtuves atstāšanas, jāpārliecinās, vai savāktas visas personīgās mantas.
20.   Apmeklētājiem aizejot skapīša atslēdziņa jāatstāj skapīša durvīs.
21.   Atsevišķas Sporta un atpūtas kompleksa telpas ir aprīkotas ar videonovērošanas iekārtām.
22.   Apmeklētājam pirms peldbaseina, trenažieru zāles apmeklējuma jāpiereģistrējas pie dežuranta- parakstu lapā ar parakstu apstiprinot savu ierašanos. Tas ir apstiprinājums tam, ka apmeklējāt nodarbību.
23.   Peldbaseina apmeklējuma derīguma termiņš:
23.1.Brīvās peldēšanas abonementu derīguma termiņš viens mēnesis (30 kalendārās dienas);
23.2. peldētapmācības abonementu derīguma termiņš 5 nedēļas;
23.3.ūdens aerobikas, aquabike abonementu derīguma termiņš 30 kalendārās dienas no iegādes brīža.
24.   Nodarbību laikā peldbaseins nav pieejams publiskam apmeklējumam.
25.   Apmeklētājiem jāņem vērā, ka baseina, dušu, ģērbtuves grīdas var būt slidenas.
26.   Neizmantotie abonementi/apmeklējumi netiek pagarināti un/ vai kompensēti slimības un/ vai citu iemeslu dēļ. Neparedzētos gadījumos sazināties ar administrāciju ne vēlāk kā 24h iepriekš.
27.   Apdrošināšanas sabiedrību klients ir personīgi atbildīgs par tā apdrošināšanas polisē norādītā limita pārsniegšanu.

II SPECIĀLIE NOTEIKUMI

Peldbaseina iekšējās kārtības noteikumi:
1.       Apmeklētājs pirms peldbaseina apmeklējuma rūpīgi iepazīstas  ar Peldbaseina un Atpūtas zonas  iekšējās kārtības noteikumiem ( turpmāk tekstā Noteikumi) un uzturēšanās laikā tos jāievēro. Ar Atpūtas zonu šo Noteikumu ietvaros tiek saprastas telpas, kur atrodas Pirts.
2.       Noteikumi ir izvietoti peldbaseina mājas lapā www.baseins jugla.lv., pie ieejas un baseina telpā.
3.       Peldbaseinā strādā administrators, nodarbību laikā sertificēti treneri.
4.       Peldbaseina darba laiks ir noteikts saskaņā ar grafiku.

Ieiešanas kārtība peldbaseinā

5.       Apmeklētājam pirms peldbaseina apmeklējuma jāpiereģistrējas pie dežuranta- parakstu lapā ar parakstu apstiprinot savu ierašanos. Tas ir apstiprinājums tam, ka apmeklējāt nodarbību.
6.       Ielas apavus obligāti jāpārvelk  priekštelpā, (apavus var atstāt priekštelpā, vai ievieto maisiņā un ņem līdzi uz ģērbtuvi).
7.       Apmeklētājiem jāievēro un jāseko līdzi apmeklējuma laikam:
. pakalpojuma (nodarbības, peldēšanās un pirts apmeklējuma kopējais izmantošanas ilgums 60 ( sešdesmit) minūtes,
.ierašanās, 15 ( piecpadsmit) minūtes pirms noteiktā peldbaseina apmeklējuma laika, lai  veiktu noteiktā apmeklējuma reģistrāciju, sagatavotos peldēšanai).
.pēc pakalpojuma izmantošanas, iziet no peldbaseina ne vēlāk kā pēc 30 ( trīsdesmit) minūtēm
8.    Bērns līdz 12 ( divpadsmit) gadu vecumam peldbaseinu var apmeklēt tikai pieaugušo personu (vismaz 18 gadi) vai trenera pavadībā. Bērni no 13 gadu vecuma tikai trenera pavadībā.
9.     Pieaugušais uzņemas pilnu atbildību par bērna veselības stāvokli peldbaseina apmeklējuma laikā un personai  ir jānodrošina, lai atrodoties peldbaseina telpās, bērna dzīvībai un veselībai netiktu nodarīts kaitējums, kā arī jārūpējas par bērna rīcības atbilstību šiem Noteikumiem.
10.   BĒRNU PELDĒT APMĀCĪBAS GRUPU VECĀKIEM: 
1)      vecāki vai citas pavadošas personas pavada bērnu līdz dušām (palīdz sagatavoties nodarbībai). Nodarbību laiku atļauts pavadīt  Sporta un atpūtas kompleksa vestibilā, līdz nodarbības beigām.
2)      atgriezties ģērbtuvē nodarbības beigās, lai palīdzētu bērnam pārģērbties, izžāvēt matus.
3)      peldbaseina telpā atļauts uzturēties tikai gadījumos, kad notiek atklātā nodarbība, sacensības, treneriem iepriekš saskaņojot to ar administrāciju.

Peldbaseina apmeklējuma kārtība

11.   Apmeklētājs ģērbtuvē var izmantot tikai vienu skapīti. Mobilos telefonus, brilles, stikla traukus, fotoaparātus un citas personīgās mantas jāatstāj ģērbtuvē, vai ievieto maisiņā, atstāj pie administratora un/vai trenera.
12.   Peldbaseinā drīkst uzturēties tikai tīrās peldčībās, peldbiksēs, peldkostīmos, jābūt peldcepurei. Bērniem līdz 3 ( trīs) gadu vecumam baseinu atļauts apmeklēt tikai ūdens necaurlaidīgās autiņbiksītēs.
13.   Peldēt pludmales šortos, šortos ar kabatām aizliegts. Sods par šī Noteikuma neievērošanu EUR 10,00 ( desmit eiro, 00 centi).
14.   Pirms ieiešanas peldbaseinā obligāti jāmazgājas dušā bez peldkostīma ( peldbiksēm) ar ziepēm vai citiem ķermeņa kopšanas līdzekļiem un švammi. Bez vajadzības nestāvēt zem tekoša ūdens.
15.   Pirms peldbaseina apmeklējuma vēlams apmeklēt tualeti un pēc tualetes obligāti nomazgāties dušā.
16.   Apmeklētājam pašam jāizvērtē un jābūt atbildīgam par savu veselības stāvokli, atbilstoši tam jāizvēlas peldēšanās un pirts apmeklējuma ilgums. Lietojot medikamentus ( antibiotikas, antidepresantus u.c) pirms peldbaseina apmeklējuma konsultēties ar ārstu.

17.   PELDBASEINĀ AIZLIEGTS:

1)      ieeja peldbaseinā apmeklētājiem ar akūtiem saslimšanas simptomiem konjunktivītu, ādas sēnīšu vai ķirurģiski strutainām slimībām, vaļējām brūcēm, kā arī ar plāksteriem,
2)       lietot alkoholu, narkotiskās vai psihotropās vielas, kā ari atrasties alkohola, narkotisko un/vai citu apreibinošo vielu iespaidā,
3)      skriet, lēkt no baseina malām,
4)      nirt ( bez trenera norādījuma),
5)      individuāli apmeklēt peldbaseinu specializētajā hidrotērpā, mono pleznās, kā arī izmantot niršanas inventāru;
6)      atstāt bērnus līdz 12 ( divpadsmit) gadu vecumam bez pieaugušo uzraudzības,
7)       lietot košļājamo gumiju, spļaut uz grīdas un ūdenī,
8)      Kārtot dabiskās vajadzības ārpus tualetes telpām
9)       ienest ēdienu, plīstošus traukus
18.   Par šo Noteikumu pārkāpšanu apmeklētājs var tikt izraidīts no peldbaseina, nekompensējot jau apmaksāto apmeklējuma laiku.  Sods par šī Noteikuma neievērošanu EUR 20,00 ( divdesmit eiro, 00 centi).
19.   Apmeklējot tvaika pirti, apmeklētājs ir atbildīgs par savu veselības stāvokli. Pirms pirts apmeklējuma konsultēties ar ārstu.
20.   Ja, uzturoties pirtī, rodas diskomforta sajūta, uzturēšanās pirtī ir nekavējoties jāpārtrauc.
21.   OBLIGĀTI noskaloties dušā pirms iešanas pirtī un pēc pirts apmeklējuma- pirms kāpšanas baseinā.  
                             
22.   PIRTS APMEKLĒJUMA LAIKĀ AIZLIEGTS:
1)      uzturēties cilvēkiem, kas ir alkohola vai narkotisko vielu reibumā,
2)      apmeklētājiem, kas slimo ar ādas sēnīšu un ķirurģiski strutainām slimībām;
3)      ienest stikla traukus un priekšmetus,
4)      izmantot jebkādus ķermeņa kopšanas kosmētiskos līdzekļus ( tai skaitā kafija, medus u.c.),
5)      veikt jebkādas ķermeņa apkopes procedūras, piemēram griezt nagus, veikt pēdu apkopi u.c.,
6)      ar kailu miesu sēdēt un/vai gulēt uz pirts lāvas.
7)      atstāt bez uzraudzības bērnus vecumā līdz 12 gadiem
23.   Sods par šī Noteikuma neievērošanu EUR 20,00 ( divdesmit eiro, 00 centi).
24.   Atrodoties pirts telpās, jāatturas no jebkādas rīcības, kas var apdraudēt paša vai citu personu dzīvību, veselību un drošību, kā: pieskarties tvaika pirts tvaika padeves atverēm, nevērst uz sevi, citiem apmeklētājiem ieslēgtu tvaika pirts dušas strūklu.
25.   Peldbaseina un pirts apmeklējuma laikā, apmeklētājs veselības problēmu un/vai citu jautājumu gadījumā var vērsties pie Trenera, peldbaseina administratora, cita darbinieka.
26.   Treneriem un apmeklētājiem, saudzīgi jāizturas pret peldēšanas inventāru, pēc lietošanas noliekot to vietā.
27.   Brīvās peldēšanas vai nodarbību laikā izmantotais inventārs ir jānovieto tam paredzētajā vietā.
 
Trenažieru zāles apmeklēšanas noteikumi
1.      Iegādājoties trenažieru zāles vienreizējo biļeti vai abonementu ( čeku), apmeklētājs ar to apliecina, ka ir iepazinies ar trenažieru zāles iekšējās kārtības noteikumiem un apņemas tos ievērot.
2.     Trenažieru zālē atļauts nodarboties tikai Trenera klātbūtnē vai pēc trenera konsultācijas par trenažieru darbību, to izmantošanas drošību un dažāda veida muskuļu trenēšanu.
3.      Jaunieši līdz 15 gadu vecumam drīkst apmeklēt trenažieru zāli tikai ar vecāku rakstisku piekrišanu, trenera pavadībā.
4.      Katrs trenažieru zāles apmeklētājs personīgi atbild par savu veselības stāvokli.
5.      Trenažieru zāles apmeklētājiem jāievēro  higiēnas prasības. Nodarbībās drīkst piedalīties sporta apģērbā, tīros ( maiņas)  sporta apavos.
6.      Pēc nodarbības izmantotais sporta inventārs (hanteles, bumbas, paklājiņi u.c.) jānoliek tam paredzētajā vietā. Nepieciešamības gadījumā aiz sevis jānotīra trenažiera virsma.
7.      Jāievēro drošības noteikumi, nedrīkst mest hanteles, stieņus un ripas.
8.      Par inventāra bojāšanu un iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu trenažieru zālē, iestājas materiālā atbildība vai liegums apmeklēt trenažieru zāli uz noteiktu laiku.
9.      Trenažieru zāles apmeklētājiem stingri jāievēro norādītais apmeklējuma laiks saskaņā ar nodarbību grafiku un trenažieru zāles abonementa derīguma termiņu.
10.  Jebkāda veida apreibinošo un narkotisko vielu ienešana vai lietošana trenažieru zāles telpās ir stingri aizliegta.
11.   Pirms ģērbtuves atstāšanas jāpārliecinās, vai savāktas visas personīgās mantas. Par skapīšos un ģērbtuvēs atstātajām mantām administrācija atbildību neuzņemas.
12.  Aizliegts trenažieru zāles apmeklējums alkoholisko, citu apreibinošo vielu iespaidā.
13.  Trenažieru zāles iekšējās kārtības noteikumi ir izvietoti mājas lapā www.baseinsjugla.lv

 
VĒLAM JUMS PATĪKAMU ATPŪTU!