​Baseins Jugla  Iekšējās kārtības noteikumu

PIELIKUMS NR. 1

NOTEIKUMI

Sporta un atpūtas komplekss “Baseins Jugla” apmeklējumam ārkārtējās situācijas laikā sakarā

ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

Vispārīgie noteikumi

1. Baseins Jugla  turpmāk tekstā – BJ , uz laiku, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā

situācija un tiek ievēroti drošības noteikumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, ir izdevis

Speciālus noteikumus sporta un  atpūtas kompleksa “Baseins Jugla”, turpmāk – BJ, apmeklēšanai,

turpmāk tekstā – Noteikumi.

2. Noteikumi izdoti, lai noteiktu pamatprincipus piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas

ierobežošanai, apmeklējot BJ un izmantojot tajā pieejamos pakalpojumus.

3. Noteikumi ir izstrādāti, ievērojot 2020. gada 6. novembra Ministru kabineta rīkojumā nr. 655 “Par

ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumos nr. 360

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktās prasības.

4. Noteikumi ir BJ Iekšējās kārtības noteikumu pielikums un tā neatņemama sastāvdaļa. Ja BJ Iekšējās

kārtības noteikumi nonāk pretrunā ar Noteikumiem, noteicošie ir Noteikumi.

5. Laikā, kamēr ir spēkā ārkārtējā situācija un/vai valsts institūciju lēmumi un noteikumi par

ierobežojumiem fiziskajām aktivitātēm sporta objektos, un lai nodrošinātu sociālās (fiziskās)

distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu, BJ ir tiesīgs mainīt pieejamos

pakalpojumus, to izmantošanas kārtību un cenu.

6. BJ darba laiks ārkārtējās situācijas laikā tiek noteikts pa dienām  saskaņā ar grafiku, bet ne agrāk kā 8:00 un ne vēlāk Kā 21:00

7. Noteikumi ir izvietoti BJ  pie ieejas baseina telpās, mājas lapā www.baseinsjugla.lv.

8. Noteikumu ievērošana ir saistoša ikvienai personai, kura apmeklē BJ.

9. Lai nodrošinātu sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu

BJ, ievērojot 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumos nr. 360 “Epidemioloģiskās

drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 8. punkta 8.3. apakšpunktā noteikto,

veic šādu fizisko personu datu apstrādi: personas vārds, uzvārds, kontakttālrunis ( tikai administrācijai). Fizisko personu dati tiek norādīti speciāli ierīkotās reģistrācijas lapās  ,turpmāk tekstā – Veidlapas, kurus persona aizpilda pirms pakalpojuma saņemšanas. Personu datu apstrāde tiek nodrošināta, ievērojot normatīvo aktu prasības un BJ izstrādātos iekšējos organizatoriskos un tehniskos noteikumus personu datu apstrādē. Apstrādātie fizisko personu dati tiek glabāti: 1) Reģistrācijas lapas, kuri tiek aizpildīti apmeklējuma dienā - 1 (vienu) mēnesi.

Speciālie noteikumi

1. Laika periodā no 2020. gada 9. novembra līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai:

1.1. BJ netiek organizētas sporta grupu nodarbības sporta zālēs un peldbaseinos;

1.2. aizliegts organizēt sporta pasākumus.

1.3. aizliegts organizēt publiskos pasākumus;

1.4. netiek nodrošinātas pirtis.

2. Aizliegts apmeklēt BJ, sporta nodarbības vai izmantot pakalpojumus, ja personai ir elpceļu infekcijas

slimības simptomi (drudzis, klepus, elpas trūkums), kā arī ja uz personu attiecas pašizolācijas, mājas

karantīnas vai izolācijas nosacījumi.

3. Atrodieties BJ un/vai apmeklējot sporta nodarbības un/vai izmantojot pakalpojumus, persona ievēro

2 (divu) metru distanci ar citām personām. Par šī noteikuma pārkāpšanu persona ir atbildīga

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Atrodoties BJ, persona lieto mutes un degunu aizsegu. Persona, kura nelieto mutes un deguna aizsegu, netiek apkalpota un reģistrēta pakalpojuma saņemšanai.

5. BJ  iespēju robežās nodrošina visus nepieciešamos pasākumus distances ievērošanai un cilvēku

plūsmas organizēšanai, izvietojot atbilstoša satura informatīvās norādes .

6. Atrodieties BJ un/vai apmeklējot sporta nodarbības un/vai izmantojot pakalpojumus, personai,

pārvietojoties pa BJ telpām, jāievēro izvietotās informatīvās norādēs.

7. Atrodieties BJ un/vai apmeklējot sporta nodarbības un/vai izmantojot pakalpojumus, personai ir

jāievēro norādes apmeklētāju plūsmas kustībai un izvietotās norādes par maksimālo personu skaitu

telpās.

8. BJ  personām nodrošina iespēju veikt roku higiēnu (silto ūdeni, šķidrās ziepes un roku susināšanas

līdzekļus un vismaz 70% etanolu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus, kas iznīcina vīrusus, t. sk.

Covid-19 izraisošo). Dezinfekcijas līdzekļi ir izvietoti pie ieejas, izejas, un apmeklētājiem brīvi

pieejams.

9. BJ nodrošina telpu un kontaktvirsmu, tai skaitā inventāra, tīrīšanu un dezinfekciju (durvju

rokturu, galdu virsmu, krēslu roku balstu, tualetes virsmu, krānu u. c.) . Atsevišķi izveidota veidlapa par veicamo darbu.

10. Laikā, kamēr ir spēkā ārkārtējā situācija un/vai valsts institūciju lēmumi un noteikumi par

ierobežojumiem fiziskajām aktivitātēm sporta objektos, iegādātām ieejas biļetēm  ir šādi nosacījumi:

10.1. Biļetes, kas iegādātas uz konkrēto iegādāto dienu, datumu un apmeklējuma laiku, derīgas tikai

uz konkrēto dienu, datumu un apmeklējuma laiku. Iegādātā pakalpojuma maiņa un atgriešana netiek nodrošināta laikā, kamēr ir spēkā ārkārtējā situācija un/vai valsts institūciju lēmumi un noteikumi par ierobežojumiem fiziskajām aktivitātēm sporta objektos;

11. Par Noteikumu neievērošanu un pārkāpšanu personai var tikt uzlikts sods: fiziskai personai līdz EUR

1000,00 apmērā un juridiskai personai – līdz EUR 2000,00 apmērā un personai var tikt liegts turpināt

izmantot BJ  pakalpojumu, neatmaksājot samaksāto pakalpojuma maksu.

 

 

Sporta nodarbību organizēšana, peldbaseinos  un trenažieru zālē

12. Organizējot sporta nodarbības/treniņus/, sporta nodarbību organizētājs (nomnieks)/sporta nodarbību vadītājs  nodrošina 2020. gada 6. novembra Ministru kabineta rīkojumā nr. 655

“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 360

“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasību

ievērošanu un ir atbildīgs par to izpildi.

13. Organizējot sporta nodarbības sporta zālēs, papildus Noteikumos noteiktajam, sporta nodarbību

organizētājs (nomnieks)/sporta nodarbību vadītājs ievēro:

13.1. sporta zālēs atļauts organizēt sporta nodarbība, kuros ir iesaistītas divas personas;

13.2. sporta treniņi (nodarbības) iekštelpās notiek individuāli vai viena sporta speciālista vadībā vienai

personai vai personām, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā, ievērojot divu metru distanci, kā arī  vienai personai nodrošinot ne mazāk kā 10 m2 no apmeklētājiem pieejamās sporta norises vietas

telpu platības;

13.3. organizējot sporta nodarbību, jāievēro BJ  izstrādātais laika grafiks, kas tiek iesniegts

sporta nodarbības vadītājam/nomniekam;

13.4. uz sporta nodarbību tās dalībnieki ierodas ne ātrāk kā 10 (desmit) minūtes pirms nodarbības

sākuma, un sporta nodarbības vadītājs organizē dalībnieku plūsmu, ievērojot BJ norādes, kas tiek izsniegta attiecīgās telpas nomniekam/sporta nodarbībasvadītājam;

13.5. sporta nodarbību vadītājs/nomnieks nodrošina sporta nodarbību dalībnieku uzskaiti (vārds,

uzvārds, kontakttālrunis, nodarbības datums un laiks).

13.6. sporta nodarbību norisei sporta zālēs tiek izmantots personas personīgais inventārs vai sporta

nodarbības vadītāja/nomnieka inventārs. Ja inventāru nodrošina sporta nodarbības

vadītājs/nomnieks, tad tam ir jānodrošina inventāra dezinficēšana pirms un pēc nodarbības;

 

 

 

13.7. izmantojot trenažieru  zāli, apmeklētāja pienākums pirms konkrētā inventāra

izmantošanas uzsākšanas un pēc tā izmantošanas to dezinficēt;

13.8. ievērot, ka vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 10m2 no sporta nodarbības norises vietas

platības;

13.9. sporta treniņā (nodarbībā) nepiedalās personas, kuras nav tieši iesaistītas tā organizēšanā un

norisē;

13.10.fiziski nepārklājas dažādu treniņgrupu plūsmas;

13.11. personīgās lietas (apģērbs, somas utt.) sporta nodarbības norises vietās tiek novietotas, ievērojot

2 metru distanci;

13.12. pēc sporta nodarbības tās dalībnieki neuzkavējas BJ  telpās un nekavējoties dodas prom;

13.13. tiek ievēroti BJ norādījumi par šo Noteikumu izpildi, tai skaitā attiecībā uz personu

plūsmas ierobežošanu atbilstoši sporta norises vietas ietilpībai;

13.14. tiek ievēroti citi noteiktie sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības

pasākumi.

14. Sporta nodarbību organizētājs/sporta nodarbību vadītājs ir atbildīgs par Noteikumu ievērošanu un BJ  izvirzīto prasību izpildi. Ja Noteikumi netiek ievēroti, BJ  ir tiesīgs liegt sporta nodarbību norisi vai to pārtraukt, un izraidīt tās dalībniekus no BJ.

15. Klientiem, kuri apmeklē trenažieru zāli individuāli, ir saistoši Noteikumu vispārīgie, speciālie

noteikumi trenažieru zālē  punktos noteiktais.

Peldbaseina izmantošana

16. Papildus Noteikumos noteiktajam, BJ : no 2020. gada 9. novembra līdz ārkārtējās situācijas

atcelšanai:

16.1. turpina nodrošināt peldbaseinos un trenažieru  zālē individuālās nodarbības saskaņā ar

BJ cenrādi: vienai personai vai vairākām personām, ja tās dzīvo vienā mājsaimniecībā.

 

 

16.2. veic pakalpojumu saņēmēju uzskaiti (vārds, uzvārds, kontakttālrunis, datums un laiks);

16.3. nodrošina izstrādātu pakalpojuma izmantošanas laika un apmeklētāju plūsmas plānu, lai BJ

darbinieks var veikt peldbaseina un ar to saistīto koplietošanas telpu, rīku un inventāra

dezinfekciju pakalpojumu izmantošanas starplaikos;

16.4. sniedzot peldbaseinu pakalpojumus vienai personai nodrošina: peldbaseinos ne mazāk kā 10 m2

lielu ūdens virsmas platību;

16.5. maksimālais personu skaits:

16.5.1. peldbaseinā: - 10 personas;

16.6. peldbaseina telpā, ģērbtuvēs un dušas telpās sniedz informāciju ar aicinājumu ievērot

distancēšanos un ģērbtuvēs un dušās uzturēties ne ilgāk kā 15 minūtes izvietošanu katrā telpā;

16.7. nodrošina, ka peldbaseina apmeklētāju plūsmas organizācijai ģērbtuvēs aicinājums ievērot 2 metru distancēšanos.

17. Aizliegta apmeklētāju pulcēšanās peldbaseina malā, kā arī atrodoties ūdenī.

18. Līdz ierobežojumu atcelšanai uz grupu nodarbībām (pieaugušo, bērnu peldētapmācība, ūdens aerobika, grupu nodarbības trenažieru zālē) iegādāto un neizmantoto abonementu izmantošanas termiņš tiks pagarināts par periodu, kādā pakalpojumu nebija iespējas izmantot sakarā ar ārkārtējās situācijas noteikšanu un spēkā esošiem ierobežojumiem attiecīgo pakalpojumu izmantošanā.

21. Par pakalpojumiem, kuri ir iegādāti un uzsākta to izmantošana līdz 2020. gada 16. oktobrim, samaksātā pirkuma maksa par atlikušo, neizmantoto pakalpojuma apjomu, atmaksāta netiek.

21.1. Iegādāto grupu nodarbību abonementi , termiņš tiks pagarināts par periodu, kādā pakalpojumu nebija iespējas izmantot sakarā ar ārkārtējās situācijas noteikšanu un spēkā esošiem ierobežojumiem attiecīgo pakalpojumu izmantošanā.

22. Noteikumu jaunā redakcija stājas spēkā 2020. gada 13. novembrī.